Cтатус, информация и снимки от дата: 2016-09-20
 Водохващанията за ВЕЦ "Тъжа" са разположени изцяло на територията
 на НП "Централен балкан"!

 Съгласно чл.21 от ЗЗТ в НП "Централен Балкан" са забранени:
 "1. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2000 г.) строителство, освен на туристически
 заслони и хижи, водохващания за питейни нужди, пречиствателни съоръжения,
 сгради и съоръжения за нуждите на управлението на парка и обслужването на
 посетителите, подземни комуникации, ремонт на съществуващите сгради, пътища,
 спортни и други съоръжения;
 2. производствени дейности, с изключение на поддържащи и възстановителни
 дейности в горите, земите и водните площи ..."

 Освен това и трите водохващания подападат в две зони от мрежата Натура 2000:

 ЗЗ "Централен Балкан" BG0000494 - по Директивата за хабитатите;
 ЗЗ "Централен Балкан" BG0000494 - по Директивата за птиците;

 Име ВЕЦ: ВЕЦ Тъжа 
 Титуляр: Национална електрическа компания ЕАД 
 Воден обект: р.Тъжа ; р.Дълбока ; р.Бабка ; р.Светишка вада 
 Поречие: Тунджа 
 Населено място: с.Тъжа 
 Вец - община: Павел баня 
 Вец - населено място (в близост): с. Тъжа 
 Мощност (KW) по БД: 4880 
 Кота водохващане (м): ВЕЦ "Тъжа" и нетен напор 150,0 м на кота 534.5 м ; водохващане р.Тъжа на кота 699.75 м ; водохващане р.Дълбока на кота 704.15 м ; водохващане р.Бабка на кота 699.50 м ; водохващане р.Светишка вада на кота 699.0 м; 
 Координати водохващане (decimal): 42.688305,25.038916 ; 42.683388,25.038749 ; 42.688305,25.038944 ; 42.674721,25.054333 
 Мин. водно количество след водохващането (л/сек): 120 
 Наличие на рибен проход: f 
 Тип на рибен проход:  

 Прикачени файлове:
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 0 files


Page last modified on 17.10.2017 19:05