Какво да снимам?
 • Изисквания за снимките на съоръжението:
  • Снимка на цялото съоръжение при изглед отдолу - за да се виждат баражът и рибният проход, както и част от речното корито под баража.
  • Снимка на реката при вливането във водовземането - за да се вижда колко вода идва отгоре и самото водохващане
  • Снимка на реката след водовземането - за да се вижда колко вода тече в реката след водовземането и самото водохващане /изглед от коритото на реката в посока към водохващането/
  • Снимка на баража горе - в началото на рибния проход /по възможност да се вижда нивото на най-горния байсен на рибния проход и нивото в задбаражното езеро/
  • Снимка на коритата на рибния проход - при възможност, поставете предмет за мащаб.
  • Снимка в долния край на рибния проход - на която да се вижда и колко вода се излива в реката и как е оформен най-долният басейн.
 • Изисквания за видео клиповете:
  • Клипът трябва да обхваща всички описано по-горе като изисквания за заснемане на снимки.
  • Движете камерата плавно по течението на реката.
Кога да снимам?
 • Задължително е съоръженията да се снимат при маловодие. При пълноводие в повечето случаи няма проблеми, тъй като водата прелива през самото съоръжение.
 • ВАЖНО - има и изключения - наличие на проблеми дори и при пълноводие - например: дъска на входа на рибния проход, въпреки че водата в момента прелива през нея.

Внимание!
 Въпреки че водохващанията са изградени върху реки (публична държавна собственост съгласно Закона за водите) много от тези съоръжения имат специален режим на достъп. Моля съобразявайте се със същия, както и с нормите за безопасност и при спазване на обществения ред. Части от елементите на водохващанията може да са разположени и в имоти частна собственост.
 • Не влизайте в имоти частна собственост, не прескачайте огради, не нарушавайте целостта на прегради, съоръжения и др.
 • Спазвайте указанията на охраната и служителите в съответните обекти.
 • При посещение на водохващания бъдете особено внимателни за рязко изпускане на води!
  Задбаражните езера са по правило изключително опасни поради своята дълбочина, стръмни брегове и бързи течения.
 • Не рискувайте, за да направите по-добър кадър!
 Организациите участниците в инициативата не Ви насърчават и не поемат отговорност за Вашите действия, независимо от подбудите Ви. Моля не бъдете безразсъдни, самонадеяни или непремерени.


Page last modified on 03.09.2018 19:55