Cтатус, информация и снимки от дата: 2016-11-03-2
Cтатус, информация и снимки от дата: 2016-11-03-1
 Реката, в участъка между водовземането и МВЕЦ Малуша, попада в защитени зони
 от мрежата Натура 2000, както следва:
 ЗЗ „Българка” BG0000399 - по директивата за опазване на хабитати
 ЗЗ „Българка” BG0000399 - по директивата за опазване на птици

 Реката, в участъка между водовземането и МВЕЦ Малуша, попада в защитена
 територия по ЗЗТ:
 Природен парк "Българка"

 Име ВЕЦ: МВЕЦ Малуша 
 Титуляр: МВЕЦ Миланово ЕООД 
 Воден обект: р. Козята река 
 Поречие: Янтра 
 Населено място: Габрово 
 Вец - община: Габрово 
 Вец - населено място (в близост): Габрово 
 Мощност (KW) по БД: 400 
 Кота водохващане (м): 851.26 
 Координати водохващане (decimal): 42.766364,25.300506 ; 42.766836,25.301531 
 Мин. водно количество след водохващането (л/сек): 17 
 Наличие на рибен проход: f 
 Тип на рибен проход: 0 

 Прикачени файлове:
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 0 files


Page last modified on 17.10.2017 17:13