ВЕЦ в РБългария - нова история и проблеми.

Състояние на нормативната уредба
 На пръв поглед нормативната уредба създава много добро впечатление. Написана е по такъв начин, че да бъде приета от всички органи, следящи за хармонизирането с европейските директиви. За всяко нещо обаче си има оставена вратичка. След подробно запознаване с уредбата се установява, че тя е идеално обтекаема и напълно заобиколима за всеки; всеки може да я тълкува както иска и както му е най-удобно. Само няколко примера: в ЗРА и в ЗВ липсват наредба за рибните проходи и методика за минимален допустим отток в реките; защитените зони все още не са обявени по реда на ЗБР; собствениците на ВЕЦ сами трябва да контролират и да докладват за биологичното състояние на реките, вместо тези проверки да се извършват от държавата; и още много, много неща. Тук ще обърнем внимание само на един от най-важните проблеми:

 Основен ключов въпрос към чл.118ж, ал.1, т.2 от ЗВ - колко е минималното средномесечно водно количество при 95% обезпеченост в случаите на маловодие, при средномногогодишно водно количество 100л/сек, както и: колко ще остава за реката и колко за ВЕЦ? Или: как ще се осигуряват условията за живот в реката, като се изпускат само 10% от 100л/сек?
 Тези централи знаят ли, че поне половината време не трябва да работят?

 Текстът на чл.118ж, ал.1, т.2 трябва да се промени: водното количество трябва да се увеличи значително и трябва да бъде свързано и с минималното средномесечно - защото именно то гарантира живота в реката, но за много кратко време. Трябва да бъде въведен и абсолютен минимум за изпускане от поне 70л/сек. - при определението за минимално допустим отток. Като правило под тази стойност животът не оцелява пълноценно, освен в някои специфични случаи.
Издаване на Разрешителни
 • За водоползване (от Басейновите дирекции (БД): издават се и в защитени зони въпреки чл.118ж от ЗВ, както и въпреки изричната забрана в ПУРБ. Пример: ВЕЦ Румянцево 2 представлява тотален, абсурден парадокс. В ПУРБ за Дунавски Район самата Басейнова дирекция е въвела забрана за изграждане на ВЕЦ и според чл.118ж.ал.1, т.5 не се издава разрешение. Същата Басейнова дирекция – БДУВДР – обаче издава разрешението: в нарушение на собствения си ПУРБ и на Закона за Водите. Но наказани няма?
 • Преценка необходимостта от ОВОС (от РИОСВ): - често се преценява, че такава не е необходима. Дори в Становището да е записано изрично, че има значителен риск от вредно влияние в защитена зона, отново се стига до заключение, че не е необходима ОВОС. Примерът пак е ВЕЦ Румянцево 2. И пак няма наказани?
 • Минимално допустим отток: няма методика. Минимално допустимият отток се определя винаги и само като 10% от средномногогодишния отток, без да се взема под внимание минималният средномесечен отток – дори когато съответните органи го знаят(виж Преходни и заключителни разпоредби от ЗВ). Макар че в повечето случаи те не го знаят въобще. А са длъжни, за да дадат разрешително. В някои случаи минималният средномесечен отток той е много по-голям от 10% от средномногогодишния. Примери: ВЕЦ Петрово и ВЕЦ Румянцево.
 • За всяка река: докато не се установи колко е минималният средномесечен отток с 95% обезпеченост - разрешителни за водоползване не трябва да се издават!
 • Има случаи на буквални нагли лъжи, изложени в инвестиционните предложения. БДУВДР пак дава разрешително. Пример: инвестиционно предложение за ВЕЦ Долна Студена на р. Янтра, Русенско. Прекрасното е, че РИОСВ го отхвърля. Един човек си свършва работата перфектно, след което го сменят: директорът на РИОСВ Русе през 2013 г. - Лилия Атанасова.
  Много жалко, че е сменена. Авторите на сайта изказват своето дълбоко уважение към г-жа Атанасова.
Проектиране
 • Трагикомична ситуация. Основен проблем - на инвеститорите им се иска да произвеждат много електроенергия. Проектантите пък буквално ги лъжат за срока на възвръщаемост на инвестицията. На едните им се иска да излъжат, за да вземат обекта за проектиране и да изкарат повече пари, на другите им се иска да бъдат излъгани. Всичко това е възможно да се случи само ако е хваната всичката вода.
 • Рибни проходи - няма наредба и повечето са непреодолими за риби. В много случаи до рибния проход се стига по стотици кубици бетон, който е платен от Инвеститора напразно - примери ВЕЦ Мартиново, Ели дере и много други.
 • Дори когато рибните проходи са проектирани като хората и работят, те осигуряват миграция нагоре по течението и не я осигуряват надолу. Важи с особена сила за новите руслови централи. Причината е в много голямата допустима скорост на водата при решетките - 1м/сек. Така понякога съоръжението се превръща в капан за рибите при миграцията надолу, тъй като повечето видове, привлечени от високата скорост при решетките, не могат да я преодолеят и да избягат оттам, с изключение вероятно само на пъстървовите риби.
 • На много места рибните проходи са направени фиктивно! Примери - ВЕЦ Драговищица, ВЕЦ Давидково 2, ВЕЦ Сливка и ВЕЦ Хладилника. Особено последните три - те са принос в науката, за което авторите на сайта поздравяват техните проектанти. Интересен въпрос - кой и как е съгласувал проектите им и кой е разрешил пускането на съоръженията в експлоатация? Максималната денивелация при басейнов тип рибни проходи, която може да бъде преодоляна от риби в пъстървовата зона е 10м, а препоръчителната височина на преградите е 20см, с изключение на най-долната откъм реката.
 • При руслови ВЕЦ - крайно неподходящ избор на местоположение на задбаражното езеро в проекта - пример ВЕЦ Елена при с.Хайредин. Цялото езеро е разположено успоредно покрай селото, като на места достига буквално до къщите. Самото село се намира на ниския бряг на реката, от другата страна брегът е много по-нависоко. Ако в проекта има предвидени мерки срещу покачване на подпочвените води - те не са изпълнени, и проектантът не е трябвало да се съгласява с пускането на обекта в експлоатация. И въпреки всичко - дори и да има мерки в проекта - изборът на място е необясним. Няколко километра по-надолу и влиянието върху нивото на подпочвените води в селото щеше да е пренебрежимо. Да не говорим за риска от наводнения.
Финансиране
 • Банките трябва да се замислят какво финансират. Инвестиционните намерения за ВЕЦ и финансовите им планове за възвръщаемост на инвестицията в повечето случаи са обосновани само върху използването на всичката вода и ликвидирането на живота в реката. Тази ситуация няма как да продължава вечно.
 • ЕК - програмата за компенсации на АЕЦ - ще трябва да види какво е финансирала и какво възнамерява да финансира. Също и програмата за насърчаване на малък и среден бизнес.
Изграждане
 • Някои стоят недовършени. Пример - МВЕЦ Елешница при Сажденик. Също и ВЕЦ Роса - Леви Искър над с.Мала Църква.
 • ВЕЦ Черна Места - координатите на водохващането от разрешителното за водоползване не са спазени. То е построено по-надолу и хваща и следващия десен приток, който е щял да спасява реката надолу. По този начин се хваща повече вода.
 • В много случаи освен неспазени координати, не е спазено и водното ниво. Баражите се изграждат по-високи, за да се увеличи напора. Понякога това става още в проекта и въпреки всичко главните архитекти дават разрешение за строеж. РДНСК дава разрешение за пускане в експлоатация, дори когато на самата приемателна комисия се установява, че баражът е надстроен. Всичко се разминава с една глоба от 10 000 лева. Това е нов Български принос в правната теория и практика - установено нарушение се разминава само с глоба, но то самото не се отстранява. С други думи - можеш да нарушаваш закона, стига да си платиш. Пример - ВЕЦ Забърдо.
 • За ВЕЦ Елена при с.Хайредин - ако в проекта са предвидени мерки срещу покачване нивото на подпочвените води в района - те не са изпълнени. Основен въпрос - как и защо е пуснат обектът в експлоатация от ДНСК без да са изпълнени такива мерки, и дали това е станало със съгласието на проектанта. Крайният резултат е - мазетата на много къщи в селото са се наводнили, вследствие покачване на нивото на подпочвените води. В някои къщи водата се изпомпва периодично, в други собствениците не могат да си го позволят. Къщите вече са напукани вследствие колебанията на нивото на подпочвените води, които водят до неравномерни слягания на основите им. Две години държавата не взима мерки, в директно нарушение на чл.199, ал.1 т.2 от ЗВ. Въпреки че увреждането на имущество на общини и физически лица е реален факт, а не само непосредствена опасност. Всичко това е невъзможно да се случи без активното съучастие на общинската и държавната администрация - главен архитект, кмет, БДУВДР, ДНСК, МОСВ и т.н. Затова и до момента не се взимат никакви мерки - изглежда всички споменати се надяват проблемът да се саморазреши. А той само ще се задълбочава. Дано не стане някое наводнение на селото, за да разберат, че тази ВЕЦ трябва да се затвори.
Експлоатация
 • На някои места - тотално пресъхнали реки.
 • На останалите места - едва църцори нещо.
 • В реките няма следа от живот, камо ли пък - условия за миграция. То и без това няма какво да мигрира.
 • При напоителни канали - не дават вода за напояване. Пример ВЕЦ Катунци, ВЕЦ Петрово и др. Въпреки чл.50,ал.4 от ЗВ. И въпреки че в регистъра на Разрешителни - водовземане повърхностни води изрично е наложено ограничение - след осигуряване на необходимите водни количества за напояване!
 • Не почистват тинята в задбаражните езера. Гние и водата се разваля надолу. Пример - ВЕЦ Манастирска - водохващането на р.Скокова.
 • При руслови централи - изпускане на тинята. Пример ВЕЦ Лакатник през 2008г. 30 километра надолу по реката - всичко живо унищожено.
 • Старите ВЕЦ от Соц-а. Голяма част от тях са изграждани за да покриват пиковите часове на електропотребление. Имат изравнители и трябва да работят на дневно изравнени води - само в пиковите часове. Сега са частни и работят денонощно, използвайки всичката вода непрекъснато. Пример - ВЕЦ Петрово.
 • При маловодие всички ВЕЦ в засегнатия район не трябва да работят изобщо. ЗРА забранява риболова в такива случаи, а водата може ли да изчезне
 • На пресушените реки коритата се задръстват с храсталаци и обуславят проблеми свързани с бъдещи наводнения, пример - ВЕЦ Света Петка. На ВЕЦ Румянцево храсталакът е вече непроходима гора.
 • В някои планински райони наличието на реки е спасявало ситуацията при горски пожари. Например при пожара на Витоша - водата от Старата река изгаси пожара. Какво правим ако реката е пресушена? Ще молим ВЕЦ-а да ни я пусне? Тогава как ще водочерпим от задръстено с храсталаци корито? Е, има решение, разбира се - оставяме пожара да изгори храсталака, и тогава пускаме реката за да го изгасим.
Контрол
 • Никакъв го няма. 133 проверки от БДУВЗБР през юни 2013 - нито едно хванато нарушение? За един месец - толкова много проверки /шест обекта на ден в работните дни/ и всичко навсякъде е наред?
 • Като има сигнали - понякога не проверяват изобщо. Пример - ВЕЦ Света Петка и ВЕЦ Етрополе.
 • Ако ще проверяват
  • На другия ден при проверката реката вече не е преградена. Пример - МВЕЦ Янкулица
  • Налагат нищожни глоби, вместо да бъде прекратено разрешителното за водоползване заради погиване на околната среда - съгласно чл.199 и 199а от ЗВ.
  • Пишат предписания, които не проверяват впоследствие и никой не ги спазва. Примери - ВЕЦ Румянцево - за рибния проход и минималното водно количество, и МВЕЦ Манастирска - затлачването на задбаражното езеро на р.Скокова - проверката и предписанието са от юни 2013г.
 • Нито една държавна проверка по Наредбата за мониторинг на водите. Съгласно чл.174 от ЗВ тази привилегия е отредена на лицата, на които е предоставено правото на водоползване. Т.е. - собствениците на ВЕЦ трябва сами да се проверяват и да се самодокладват, ако са нарушили правилата?
 • Нито един проверен рибен проход - дали преминават риби през него.
 • Предписанията на чл.199 и чл.199а от ЗВ - никой не ги спазва.
 • Среща на КИИП в МОСВ през март 2013г. по въпроса - никакъв резултат.
Достъп до информация
 • БД буквално прикриват истината. Дават неверни данни за координати на водохващания - БДУВЗБР - много от водохващанията не са там, където би трябвало според координатите.
Предложения за промени
 Специално за нормативната уредба - в нея се налагат много промени, за които няма място тук. Ако държавата се заинтересува - ще и бъдат представени. Същото важи и за всички показани дотук други проблеми. Ще изложим само най-важните предложения, свързани с контрола и с разрешителния режим:
 • 1. Въвеждане на съвременни средства за контрол и наблюдение на водовземните съоръжения - датчици и автоматика за осигуряване на минималното водно количество, и система за видеонаблюдение и оповестяване на център за наблюдение към всяка БД.
 • 2. Мобилна група на МОСВ за проверки на водовземни съоръжения, извършваща съвместни проверки с представители на МВР и на НПО. Проверките на местните БД никога няма да заработят като хората.
 • 3. Програма за проучвателен мониторинг на биологичното състояние на всички реки между водохващането и ВЕЦ-а, осъществяван от държавата, а не от собствениците. При установено отсъствие на макрозообентос и риби - централата се спира завинаги.
 • 4. При маловодие - всички ВЕЦ в засегнатия район се спират.
 • 5. Не се издават разрешения за водовземане с цел производство на ел.енергия в защитени зони по директивата за опазване на видове и местообитания - независимо дали съответната защитена зона е обявена по предписанията на ЗБР, в ПУРБ или по друг начин. Съгласно ЗВ е точно така - просто трябва да се спазва!
 • 6. За всяка река - докато не се установи колко е минималният средномесечен отток с 95% обезпеченост и той също да се отчита при определянето на минималното водно количество - разрешителни за водоползване не трябва да се издават! В противен случай разрешителното за водовземане е в нарушение на ЗВ. Издадените дотук разрешителни, които действат в момента, трябва да се ревизират съответно.
 • 7. В чл.118ж, ал.1,т.2 - да се увеличи значително средното многогодишно водно количество, да се добави ограничение и за минималното средномесечно, както и абсолютен минимум от поне 70л/сек. С други думи - ако абсолютното минимално измерено количество е под 40л./сек - на такива реки не се разрешава изграждане на МВЕЦ.
 • 8. В преходните и заключителни разпоредби на ЗВ - при определението за минимален допустим отток - да се добави и абсолютен минимум от поне 70л/сек., както и че става дума за водните количества при естествени условия на формиране на оттока.
ВАЖНО
 На сайта са качени и всички установени до момента добри примери за действащи ВЕЦ, спазващи екологичните норми. Обозначени са с фотоапарат в зелен кръг. Всички останали трябва да взимат пример от тях! Надяваме се някой ден всичките да работят така!
ПО-ВАЖНО
 • Съвременният мит за наличен неизползван хидроенергиен потенциал на реките у нас е картонена кула, на път да се срине. Създаден от недобросъвестни хидролози и хидротехници, заради надеждата да намерят приложение на знанията и уменията си, т.е. - да изкарат някой лев, и прегърнат от мераклии за бърза и лесна печалба, той е довел до определянето на близо 900 точки по реките за водовземни съоръжения за ВЕЦ. Всяка отделна точка, на всяка мижава бара, си има титуляр, който срещу нищожна такса е придобил правата, предоставени му от Басейновите Дирекции - всеки може сам да се досети как и защо. Точките, на които не са построени водохващания все още, са запазени с надеждата някой ден правата върху тях да бъдат препродадени с печалба.
 • А истината е следната - нищожният ни хидроенергиен потенциал е изчерпан още по време на Соца - само при положение че се използва за покриване на пиковите часове на електропотребление. Такъв потенциал имат страни като Швейцария, Австрия, Италия и др., ние нямаме нищо подобно.На малките ни реки, инвестицията за МВЕЦ при спазване на законовите изисквания за минимален допустим отток/а не на издадените разрешителни от БД, които в много случаи нарушават закона/ е възможно да се изплати за срок не по-малък от двадесетина години. Само при положение че условията за изкупуване на енергията не се променят през годините и само ако са пълноводни години. На практика голяма част от новите ВЕЦ-ове не трябва да работят изобщо през сухите месеци на годината, но те засега изглежда не го знаят, а и не искат да го научат - поне по лесния начин не искат.
НАЙ-ВАЖНО
 • В момента са пуснати в експлоатация около 260 ВЕЦ. Ние сме заснели дотук около 164 от тях. По-малко от 10% от заснетите спазват правилата донякъде. В останалите случаи има драстични нарушения! Има и чудовищно некадърни проекти! А предстои да бъдат изграждани още около 700!
 • На основание чл.117, ал.3, т.4 от ЗВ е задължително да се наложи временна забрана за разглеждане на всички постъпили нови инвестиционни предложения, спиране на вече започнати производства по издаване на разрешителни за водовземане, преценки за необходимостта от ОВОС, обсъждане и приемане на ОВОС, одобряване на проекти и т.н. - за всички новопроектирани ВЕЦ, предвидени за бъдещо изграждане. Същото важи и за продължаване срока на разрешителни за водоползване за ВЕЦ, чието изграждане не е започнало или са изградени, но не са пуснати в експлоатация до момента. Забраната трябва да е в сила поне докато не се изготвят нормирани задължителни правила за проектиране, изграждане и контрол на ВЕЦ/виж предложенията за промени/, съпътствани и от Наредба за рибните проходи, Методика за минимално допустим отток, Заповед за обявяване на защитените зони съгласно ЗБР и т.н.
 • Задължително е незабавно да се пристъпи към изготвяне на оценка за въздействието на вече изградените ВЕЦ в национален мащаб - от хидроложка, хидротехническа и хидробиологична гледна точка. За да се установи какви са ефектите, какви са ползите и какви - вредите дотук, преди да продължим да трупаме грешки. Едва тогава забраната за ново проектиране и изграждане би могла да бъде отменена - ако изобщо се открият някакви ползи за обществото, а не само за собствениците.
 • Трябва да се установят и причините, довели до сегашното положение - за да може грешките да се коригират, а виновниците да си понесат отговорността!
 • Сега трябва да се направи това нещо, макар че е късно. Не като ги изпонастроим всичките. Тогава ще е фатално.
Бъдещи действия
 • Информиране на ЕК по околна среда за установената ситуация.
 • Дългосрочна цел - Постъпки пред ЕК за изготвяне на единни правила в ЕС за проектиране, изграждане, експлоатация и контрол върху ВЕЦ. Националните специфики могат да бъдат отчетени посредством съответни национални приложения - на същия принцип, по който е разработена и функционира системата конструктивни Еврокодове при проектиране на всички останали сгради и съоръжения.
 • Крайна цел - всички действащи у нас ВЕЦ се привеждат в съответствие с приетите правила в ЕС.


Page last modified on 20.10.2017 11:22