GPSHPPRiver objectCity / VillageMunicipalityWater body
 0002 - MVEC Kutelar.Mrazliev dol ; r.Kuchukovica ; /pritoci na r.Malka Arda/s. KutelaSmolyanArda
 0005 - VEC Aprilcir. VidimaAprilciAprilciYantra
 0007 - VEC Arnaut derer.Arnaut dere pritok na r.Sandanska Bistricas.LilyanovoSandanskiStruma
 0009 - MVEC Arnautovcir.Oshtavskas.SenokosSimitliStruma
 0010 - VEC Asenica 1r.Chepelarskas.Bachkovo, gr.AsenovgradAsenovgradMarica
 0011 - VEC Asenica 2r.Chepelarskas.Bachkovo, gr.AsenovgradAsenovgradMarica
 0013 - VEC Baniter.Malka ardas.BaniteBaniteArda
 0015 - VEC Batoshevo 1r. RosicaStokiteSevlievoYantra
 0016 - VEC Batoshevo 2r. RosicaStokiteSevlievoYantra
 0017 - VEC Bebreshr. BebreshVrachesh Iskyr
 0020 - VEC Beli Vitr. Beli VitTetevenTetevenVit
 0021 - VEC Beli Iskyryaz. "Beli Iskyr", r. Prekas. Beli IskyrSamokovIskyr
 0031 - VEC Botunyar. BotunyaStoyanovo BotunyaKrivodolOgosta i zapadno ot Ogosta
 0032 - VEC Boyanar. BoyanskaSofiyaStolichnaIskyr
 0033 - VEC Brusenr. IskyrBrusenMezdraIskyr
 0034 - MVEC Bujnovskar.Bujnovskas.YagodinaBorinoMarica
 0037 - MVEC Byrzi virr. Byrza, r. Pokylskas. Gorni LomChupreneOgosta i zapadno ot Ogosta
 0038 - VEC Byrziyapritoci Ogosta  Ogosta i zapadno ot Ogosta
 0039 - VEC Byal izvorr.Ardas.Byal izvorArdinoArda
 0041 - MVEC Byala rekar.Ardas.SmilyanSmolyanArda
 0047 - VEC Vidimar. Vidima i r. PryskalskaAprilciAprilciYantra
 0059 - VEC Gashnya 2003r.Gashnyas.SelchaDevinMarica
 0062 - VEC Gorni Lomiztichalo VEC "Kitka" ChupreneOgosta i zapadno ot Ogosta
 0063 - VEC Gorski Dolr.Shirokolyshkas.StojkiteSmolyanMarica
 0066 - VEC Gurkovor.Lazovagr. GurkovoGurkovoTundzha
 0068 - MVEC Gxovrenr.Trigradskas.GxovrenDevinMarica
 0070 - VEC Davidkovo 2r.Davidkovskas.DavidkovoBaniteArda
 0071 - VEC Debnevor. VidimaDebnevo Yantra
 0080 - VEC Dolene 1r.Chepinskas.DraginovoVelingradMarica
 0084 - VEC Dushevor. VidimaDushevo Yantra
 0085 - VEC Dylga rekar. Dylga rekaDivchovoto Vit
 0089 - VEC Elenar. OgostaHajredinHajredinOgosta i zapadno ot Ogosta
 0091 - VEC Eli derer.Chepinskas. VarvaraSeptemvriMarica
 0095 - VEC Enerdzhi Chiprovcir. Chiprovska  Ogosta i zapadno ot Ogosta
 0097 - VEC Eninar. Eninskas.EninaKazanlykTundzha
 0098 - MVEC Ermar. Ermas. BogojnaTrynErma i Nishava
 0101 - VEC Etropoler. Malyk IskyrEtropoleEtropoleIskyr
 0105 - VEC Zabyrdor.Zabyrdskas.Zabyrdo i s.Malevo Marica
 0107 - VEC Zarenicar.Chepelarskas.Narechenski baniChepelareMarica
 0108 - VEC Zla rekar. Zla rekaAprilciAprilciYantra
 0112 - MVEC Zorar. VidimaAprilciAprilciYantra
 0115 - VEC Ivanikr.Ivaniks. BelasicaPetrichStruma
 0116 - VEC Imaret derer.Imaret dere i pritoks.ManastirLykiMarica
 0117 - VEC Iskrar. IskyrRomanRomanIskyr
 0119 - VEC Kadievor.Vychas.Kadievo, s.CalapicaRodopiMarica
 0120 - MVEC Kaletor. Iskyrs. KretaMezdraIskyr
 0121 - VEC Kalomenr. Yantras. KalomenDryanovoYantra
 0122 - VEC Kamen ridr. OsymLeshnicaLovechOsym
 0125 - VEC Karlukovor. Iskyrs. KarlukovoLukovitIskyr
 0126 - VEC Kimera 1r.Ablanicagr.Velingrad Marica
 0127 - VEC Kitkar. Krastavichkas. Gorni LomChupreneOgosta i zapadno ot Ogosta
 0128 - MVEC Nesir.Kameninica ; (gornoto techenie na r.Stryama)gr.KlisuraKarlovoMarica
 0129 - VEC Klisurapritoci Ogosta  Ogosta i zapadno ot Ogosta
 0132 - VEC Kojnarer. IskyrKojnareCherven bryagIskyr
 0135 - VEC Kosicar. KosicaDivchovotoTetevenVit
 0140 - VEC Kriva rekar. Kriva rekaDylgi delGeorgi-DamyanovoOgosta i zapadno ot Ogosta
 0142 - VEC Kuninor. IskyrKunino RadoveneRomanIskyr
 0143 - VEC Lakatnikr. IskyrLakatnik MilanovoSvogeIskyr
 0148 - VEC Levskir.Stara rekagr.KarlovoKarlovoMarica
 0149 - MVEC Ledenikr. YantraLedenikVeliko TyrnovoYantra
 0150 - VEC Lesetor.Bujnovskas.YagodinaBorinoMarica
 0151 - VEC Leshnicar.Leshnicas.YasenovoKazanlykTundzha
 0152 - VEC Lilyanovor.Sandanska Bistrica i pritocis. LilyanovoSandanskiStruma
 0153 - VEC Lisecr. VitGlozheneTetevenVit
 0154 - VEC Lovechr.OsymLovechLovechOsym
 0155 - VEC Lozyata - 2r.Brestovishko deres.BrestovicaRodopiMarica
 0156 - MVEC Lopyanr. Lopyanska (Stara reka)LopyanEtropoleIskyr
 0161 - VEC Lunar. BotunyaBotunyaKrivodolOgosta i zapadno ot Ogosta
 0162 - MVEC Lykir.Pirinska Bistricas.PirinSandanskiStruma
 0165 - VEC Lyahovor.Chepinskas.VarvaraPazardzhikMarica
 0166 - VEC Srednogorci 2000r.Ardas. SrednogorciMadanArda
 0168 - VEC Malakov kamykr.Shirokolyshkas.Shiroka LykaSmolyanMarica
 0169 - MVEC Malushar. Kozyata rekaGabrovoGabrovoYantra
 0170 - VEC Malyk Iskyrr. Malyk IskyrEtropole Iskyr
 0171 - MVEC Manastirskar. Manastirskas. ChupreneChupreneOgosta i zapadno ot Ogosta
 0174 - VEC Martinovor. NajdenicaMartinovoChiprovciOgosta i zapadno ot Ogosta
 0175 - MVEC Mega 1r. LomGorni Lom, Dolni LomChupreneOgosta i zapadno ot Ogosta
 0176 - VEC Mezdrar. Iskyrs. BrusenMezdraIskyr
 0179 - VEC Midzhurr. Vyrzolinska padina ; lyav pritok na r. Golyama reka (Chuprenska)ChupreneChupreneOgosta i zapadno ot Ogosta
 0181 - VEC Milinar. Milina rekas. KopilovciGeorgi-DamyanovoOgosta i zapadno ot Ogosta
 0186 - MVEC Muglar.Muglenskas. MuglaSmolyanMarica
 0190 - VEC Narechenr.Chepelarskas.Narechenski bani Marica
 0191 - VEC NIK 60r.Zabyrdskas.HvojnaChepelareMarica
 0198 - VEC Opletnyar. IskyrOpletnyaSvogeIskyr
 0202 - VEC Lopushnar. Dylgodelska OgostaElovicaGeorgi-DamyanovoOgosta i zapadno ot Ogosta
 0204 - VEC Osikar.Shirokolyshkas.Shiroka LykaDevinMarica
 0206 - VEC Pancharevor. Pancharevska BistricaPancharevoStolichnaIskyr
 0208 - MVEC Peevr. YantraGryblevciGabrovoYantra
 0210 - VEC Petrovoizvor "Petrovo"s.PetrovoSandanskiStruma
 0211 - VEC Petrohanpritoci Ogosta ; Izravnitel "Petrohan"Byrziya Ogosta
 0212 - VEC Pilatovecr. SlaveevicaChiprovciChiprovciOgosta i zapadno ot Ogosta
 0213 - VEC Pirinr.Pirinska Bistricas. PirinSandanskiStruma
 0214 - VEC Pirin Vat 1r.Tufcha, piteen vodoprovods.Breznica, s.KornicaGoce DelchevMesta
 0215 - VEC Pirin Vat 2r.Tufcha, piteen vodoprovods.Breznica, s.KornicaGoce DelchevMesta
 0217 - VEC Pirin Vat 4r.Tufcha, piteen vodoprovods.Breznica, s.Kornica Mesta
 0221 - VEC Popina lykar.Sandanska Bistrica i pritocis.LilyanovoSandanskiStruma
 0227 - VEC Prokopanikr. IskyrRedina Tompsyn Svoge Iskyr
 0228 - VEC Pchelinayaz.Pchelinas.LoboshKovachevciStruma
 0230 - VEC Ravnar.Ravnas.RozinoKarlovoMarica
 0231 - VEC Radomircir. Zlatna PanegaLukovitCherven bryagIskyr
 0233 - VEC Razlogr.Bela reka i r.YazoRazlogRazlogMesta
 0234 - VEC Rakitar. Vits. RakitaCherven bryagVit
 0236 - MVEC Ralica 2r. OgostaBeli brodobshtina BojchinovciOgosta i zapadno ot Ogosta
 0242 - MVEC Retizher.Retizhes.MestaBanskoMesta
 0243 - VEC Rechicar.Shirokolyshkas.StojkiteSmolyanMarica
 0248 - VEC Rosar. Levi IskyrMala Cyrkva Iskyr
 0249 - VEC Rosica 3r. RosicaByala CherkvaPavlikeniYantra
 0253 - VEC Rumyancevor. Zlatna Panega LukovitIskyr
 0256 - MVEC Sborishter.Dolap deres.SborishteTvyrdicaTundzha
 0257 - VEC Sveta Petkar.Kriva reka (Sestrimska)s.SestrimoBelovoMarica
 0260 - MVEC Svrazhenr. IskyrLakatnik MilanovoSvogeIskyr
 0263 - VEC Simeonovoyaz. "Beli Iskyr", r. Beli Iskyr ; r. Levi Iskyr, r. Cherni Iskyr ; r. Preka, r. Pavlovica ; r. Lopushnica, r. Zheleznica ; r. Stara reka, r. YanchovskaMala Cyrkva, Zheleznica, BistricaStolichnaIskyr
 0264 - MVEC Sini virr. YantraVeliko TyrnovoVeliko TyrnovoYantra
 0265 - VEC Sirokor. Cherni VitDivchovotoTetevenVit
 0267 - VEC Slivkar.Davidkovska malka ardas.Slivka Arda
 0269 - MVEC Sokolnar.Gabrovnicas.SkobelevoPavel banyatundzha
 0270 - VEC Spanchevor.Pirinska Bistricas. Gorno SpanchevoSandanskiStruma
 0272 - MVEC Srednogorcir.Ardas.SrednogorciMadanArda
 0273 - VEC Stakevcir. Stakevska i lyav pritok  Ogosta i zapadno ot Ogosta
 0275 - VEC Stara reka 1r.Stara rekagr.PeshteraPeshteraMarica
 0278 - VEC Styrnar. StyrnaAprilciAprilciYantra
 0280 - VEC Kutra-Tvyrdicar.Tvyrdishkagr.Tvyrdica Tundzha
 0286 - MVEC Tichareka Golyama Kamchiya i reka Dragoevskagr. VyrbicaVeliki PreslavKamchiya
 0287 - MVEC Topolnicar.Topolnicas.PetrichZlaticaMarica
 0293 - VEC Treshtenar. TreshtenaDylgi delGeorgi-DamyanovoOgosta i zapadno ot Ogosta
 0294 - VEC Troyan 1r. Cherni OsymTroyanTroyanOsym
 0295 - VEC Troyan - 2r. Beli OsymTroyanTroyanOsym
 0297 - VEC Tyzhar.Tyzha ; r.Dylboka ; r.Babka ; r.Svetishka vadas.TyzhaPavel banyaTundzha
 0300 - VEC Tymryshr.Tymrashka (Pyrvenecka)s.HrabrinoRodopiMarica
 0301 - VEC Ustovor.Cherna ; r.Byalagr.SmolyanSmolyanArda
 0302 - VEC Ustremr.Tundzhas.UstremTopolovgradTundzha
 0303 - VEC Uhlovicar.Ardas.MogilicaSmolyanArda
 0304 - VEC Falkovecr. Loms. FalkovecDimovoOgosta i zapadno ot Ogosta
 0305 - VEC Fleshr. Byrza (Ravna)s. Gorni LomChupreneOgosta i zapadno ot Ogosta
 0309 - VEC Hladilnikar.Davidkovskas. LyubinoArdinoArda
 0310 - VEC Hubchar.Byalas. BostinaSmolyanArda
 0312 - VEC Carevecr. IskyrCarevec, Oslen Krivodol Iskyr
 0313 - MVEC Cerovor. Iskyrs. Cerovo i s. ZhelenSvogeIskyr
 0318 - VEC Chair derer.Chair deres.TrigradDevinMarica
 0321 - VEC Cherepishr. IskyrZverinoMezdraIskyr
 0323 - VEC Chernar.Chernagr. SmolyanSmolyanArda
 0325 - VEC Cherni Vitr. Cherni VitCherni vitTetevenVit
 0329 - VEC Chiprovcir. Chiprovskas. ZheleznaChiprovciOgosta i zapadno ot Ogosta
 0336 - MVEC Chuprene 1r. Golyama reka ; r. Zasechen dol  Ogosta i zapadno ot Ogosta
 0337 - MVEC Churekovskar.Churekovska, r.Lyavovskas.ChurekovoDevinMarica
 0339 - VEC Shumatar. VidimaShumataSevlievoYantra
 0346 - VEC Yakorudar.Golyama BanenskaYakorudaYakorudaMesta
 0347 - VEC Yantrar. Yantras. YantraDryanovoYantra
 0349 - VEC-PAVEC Kalinr.Rilska r.Kamenica r.Eleshnica yaz.Kalin yaz. Karagxols.Pastra Struma
 0350 - Kaskada Lepenicadyuker "Chukura" ot SD "Bistrica"gr.VelingradVelingradMarica
 0351 - Kaskada Retizhe-2r.Retizhes.KremenBanskoMesta
 0352 - Kaskada Retizhe-1r.Retizhes.KremenBanskoMesta
 0353 - Kaskada Retizhe-3r.Retizhes.KremenBanskoMesta
 0356 - MVEC Bachevor.Bachevskas.BachevoRazlogMesta
 0357 - MVEC Belicar.BelishkaBelica Mesta
 0358 - VEC Blagoevgradska Bistrica - 1r.Blagoevgradska Bistrica ; r.Kriviya uluks.BistricaBlagoevgradStruma
 0359 - VEC Blagoevgradska Bistrica - 2r.Blagoevgradska Bistrica ; r.Kriviya uluks.BistricaBlagoevgradStruma
 0360 - VEC Blagoevgradska Bistrica - 3r.Blagoevgradska Bistrica ; r.Kriviya uluks.BistricaBlagoevgradStruma
 0361 - VEC Blagoevgradska Bistrica - 4r.Blagoevgradska Bistrica ; r.Kriviya uluks.BistricaBlagoevgradStruma
 0362 - VEC Blagoevgradska Bistrica - 5r.Blagoevgradska Bistrica ; r.Kriviya uluk ; r.Slavova ; r.Predimers.BistricaBlagoevgradStruma
 0363 - VEC Blagoevgradska Bistrica - 6r.Blagoevgradska Bistrica ; r. Kriviya uluk ; r. Slavova ; r.Predimers.BistricaBlagoevgradStruma
 0364 - VEC Blagoevgradska Bistrica - 7r.Blagoevgradska Bistrica ; r.Kriviya uluk ; r.Slavova ; r.Predimers.BistricaBlagoevgradStruma
 0365 - VEC Blagoevgradska Bistrica - 8r.Blagoevgradska Bistrica ; r.Kriviya uluk ; r.Slavova ; r.Predimers.BistricaBlagoevgradStruma
 0366 - MVEC Byala rekar.ByalaRazlogRazlogMesta
 0367 - MVEC TAS 2 - Vlahir.Vlahinskas.VlahiKresnaStruma
 0368 - MVEC Sokolr.Vlahinskas.VlahiKresnaStruma
 0369 - VEC Garvanicar.Stranes. BachevoRazlogMesta
 0372 - MVEC Gradevor.Gradevskas.GradevoSimitliStruma
 0373 - MVEC Dzhermanr.Dzhermangr. Sapareva banyaSapareva banyaStruma
 0382 - VEC Katuncir.Pirinska Bistrica ; r.Chereshnicas. KatunciSandanskiStruma
 0383 - VEC Katunci-1r.Petrovskas.KatunciSandanskiStruma
 0384 - MVEC Kashinar.Kashinskas.KashinaSandanskiStruma
 0386 - MVEC Kostenar.Kostenas.BreznicaGoce DelchevMesta
 0390 - MVEC Kresnapiteen vodoprovod"Pirin"KresnaKresnaStruma
 0392 - VEC Manastirskar.Manastirska, r.Skokovas.Novo seloKyustendilStruma
 0395 - MVEC Mikrevor.Caparevskas. MikrevoStrumyaniStruma
 0398 - MVEC Petrichr.Strumeshnicas.Kolarovo Struma
 0407 - VEC Stankova rekar.Stankova rekagr.BelicaBelicaMesta
 0409 - MVEC Sushicka - 2r.Sushickas. PolenaSimitliStruma
 0410 - MVEC Tasr.Vlahinskas.VlahiKresnaStruma
 0414 - MVEC Crynchar.Dospats.CrynchaDospatDospat
 0415 - MVEC Cherna Mestar.Cherna Mestas.Cherna MestaYakorudaMesta
 0417 - VEC Yanovor.Petrovskas.YanovoSandanskiStruma
 0418 - MVEC Yarchova skalar.Kashinskas. KashinaSandanskiStruma
 0420 - MVEC Selskata rekar.Selskas.Lyki Mesta
 0423 - MVEC Yankulicar.Yankulicas.BreznicaGoce DelchevMesta
 0428 - MVEC GabreneGabrensko deres.GabrenePetrichStruma
 0429 - MVEC Lenishtar.Belishkagr.Belicagr.BelicaMesta
 0431 - VEC Vodemilr.Breznishkas.G.BreznicaKresnaStruma
 0432 - MVEC Mytnicar.Mytnicas.Lyki Mesta
 0435 - VEC Dragovishticar.Dragovishticas.Gorno Ujno i s.Dolno UjnoKyustendilStruma
 0437 - MVEC Damyanicar.Sand.Bistricas.DamyanicaSandanskiStruma
 0438 - VEC Galabnicar.Votrychkagr. BelicaBelicaMesta
 0445 - MVEC Oshtavar.Oshtavskas.OshtavaKresnaStruma
 0446 - VEC Osogovor.Sovolyanska Bistricas.GyrlyanoKyustendilStruma
 0448 - Sugarevskar.Sugarevskas.Sugarevo Struma
 0451 - VEC Zlatarica Gen. 1r.Palatik ; r.Zlataricas. EleshnicaRazlogMesta
 0456 - MVEC Bistrica Ar.Blagoevgradska Bistricas.BistricaBlagoevgradStruma
 0457 - MVEC Byala Mestar.Byala Mestagr. YakorudaYakorudaMesta
 0461 - VEC Toplikar.Mestas.MusomishteGoce DelchevMesta
 0464 - VEC Vlahir.Vlahinskas.VlahiKresnaStruma
 0471 - MVEC Kamenicar.Kamenicas.BreznicaGoce DelchevMesta
 0474 - MVEC Stara Kresnar.Oshtavskas.OshtavaKresnaStruma
 0478 - MVEC "Slavova"r.Slavova rekas. BistricaBlagoevgradStruma
 0480 - VEC Cherni Osymr.Cherni Osym ; r.Krajovicas.Cherni OsymTroyanOsym
 0481 - VEC Davidkovo 1r.Davidkovskas.DavidkovoBaniteArda
 0482 - VEC AlekoStara rekaPeshteraPeshteraMarica
 0483 - VEC BatakChepinska reka nad VelingradVelingrad Marica
 0484 - VEC Pastrar.Rilskas.Pastras.PastraStruma
 0485 - PAVEC BelmekenBela Mesta,Cherna mesta, Ilijna, Bl.Bistrica, Kriva reka...BelovoSestrimoStruma, Mesta, Marica
 0486 - VEC SestrimoBela Mesta, cherna Mesta, Ilijna, Bl.Bistrica, Kriva reka...SestrimoBelovoStruma, Mesta, Marica
 0487 - VEC Momina KlisuraBela Mesta, Cherna Mesta, Ilijna, Bl.Bistrica,Kriva reka...Momina KlisuraBelovoStruma, Mesta, Marica
 0488 - PAVEC ChairaBela Mesta, Cherna Mesta, Ilijna, Bl.Bistrica, Kriva reka...SestrimoBelovoStruma, Mesta, Marica
 0489 - VEC Kamenicar.Rilska r.Kamenica r.Eleshnica yaz.Kalin yaz. KaragxolPastragr.RilaBDUVZBR
 0490 - VEC Rilar.Rilska r.Kamenica r.Eleshnica yaz.Kalin yaz. Karagxolgr.Rilagr.RilaStruma
 0491 - MVEC Lesichovoreka Topolnicas.LesichovoPazardzhikMarica
 0492 - VEC Pchelinayazovir PchelinaZemenZemenStruma
 0493 - MVEC Lozyatareka VychaBrestovicaKrichimMarica
 0494 - VEC Hodzhovo SandanskiSandanskiPirinska Bistrica
 0495 - VEC DevinTigradska reka ; Muglenska reka ; Bujnovska rekaDevinDevinMarica
 0496 - VEC Mala CyrkvaBeli IskyrMala CyrkvaSamokovIskyr
 0497 - VEC Cankov kamykVychaDevinDevinMarica
 0498 - VEC Samoranovoreka Otovica i Mala rekaSamoranovoSapareva banyaStruma
 0499 - MVEC Baba Cvetareka Elovica /Gradevska/ i reka StruzhkaGradevo Struma
 0501 - MVEC Chereshovicareka Nevizhda i reka Negyrshtica, ; pritoci na Malyk IskyrEtropoleEtropoleIskyr
 0502 - VEC YadenicaOgostaBelovoBelovoMarica
NO0503 - FREE?   


Page last modified on 15.07.2024 17:50