Здравейте,

Добре дошли в сайта за наблюдение на действащите ВЕЦ/МВЕЦ в България.

За сайта
   Този портал е създаден като съвместна инициатива от Сдружение "Риболовен клуб Балканка" и WWF - България
   Данните за вецовете са предоставени от: WWF - Реките на България

   През последните години изграждането на водноелектрически централи у нас търпи бурно развитие. Възобновяемите енергийни източници са приоритет на енергийната политика не само у нас, но и в целия Европейски съюз. Производството на енергия от силата на водния пад в реките носи несъмнени ползи за цялата държава, заради факта че се създава брутен продукт, който не изисква ресурси, повишава се енергийната независимост и др. 

   Когато пуснахме тази платформа през август 2014, ние не бяхме тотално против използването на реките с такава цел, стига, при производството на енергия от водата, да се спазват екологичните норми, за да може да оцелява животът в реките и около тях. За съжаление, опитът през годините ни показа, че просто няма начин реките да не бъдат пресушавани от малките ВЕЦ-ове в преследването на по-големи печалби. 
   Причината се крие във факта, че средно 75% от годишния отток преминава в реките у нас през април, май и юни, и за останалите девет месеца остават около 25% от годишния отток, тоест около 3% средно на месец. При изискването на закона да се изпускат 10% от средномногогодишните водни количества /освен когато естественият отток е по-малък/, това означава, че извън април, май и юни малките ВЕЦ-ове не трябва да работят въобще и собствeниците им ще фалират, ако не крадат всичката вода от реките при маловодие!  

   Статистиката показва, че в момента у нас има изградени и работещи около 247 водноелектрически централи, без да се броят подязовирните. Още около 250 централи се намират на различен етап на реализация, но при всички случаи имат вече издадени Разрешителни за ползване на повърхностен воден обект от Басейновите дирекции. Някои са в процес на изграждане, а повечето търсят финансиране и строителството им може да започне всеки момент. Точната бройка на всички бъдещи ВЕЦ не може да бъде установена, но понастоящем има издадени разрешения за водовземане на още поне 400 точки по реките за бъдещо изграждане, без гореизброените. Дори данните в регистрите на държавните агенции се разминават и са непълни.  Така например - за Басейнова дирекция Западнобеломорски район, общият брой на разрешенията за водовземане с цел - добив на ел. енергия от работещи и бъдещи ВЕЦ е за 516 точки по реките - само в югозападна България...

 Карта на вецовете в България, ако всичките изброени по-горе ВЕЦ бъдат построени:
Какво се случва на практика?
   Съгласно действащото законодателство - още при проектирането, и впоследствие при изграждането и експлоатацията, инвеститорите са задължени да спазват определени екологични норми. Най-важните от тях са:
  • Да изпускат в реката задължително минимално водно количество след водовземането - с цел осигуряване оцеляването на екосистемите във- и около реката.
  • Да осигуряват възможност за миграция на рибите и другите водни организми, посредством подходящи рибни проходи - пак с цел тяхното размножаване и оцеляване.
  • Да събират и почистват натрупаните в задбаражните езера тинести наноси, посредством специални съоръжения, а не да ги изпускат в реките - основен проблем при русловите и нисконапорните централи.
   Нищо от гореописаното не се случва на практика - почти без никакви изключения. Нещо повече:
  • Една част от реките буквално пресъхват след водовземните съоръжения на деривационни централи, тъй като е хваната всичката вода, за да се произвежда ток, и нито капка не се изпуска в коритото на реката между водовземането и централата - в някои случаи, разстоянието между тях се измерва в километри.
  • В останалата, преобладаваща част от деривационните централи, се изпуска толкова вода, колкото да поддържа само локви в реката. В тези реки не се наблюдава следа от живот.
  • Ударно изпускане на тинести наноси и утайки след баражите на руслови централи - довели до масово измиране на риба и други организми в реката, какъвто е примерът с ВЕЦ Лакатник от 2008 година.
  • През рибните проходи (с единични изключения) е невъзможно да преминават риби, освен ако не са сухоземни или алпинисти, със съответно оборудване. На някои места пък няма рибни проходи изобщо.
  • Осушаването на речните корита - води до задръстването им с дървета, храсталаци и друга растителност, което е предпоставка за бъдещи наводнения при висока вълна. Например - коритото на р.Златна Панега след водовземането за ВЕЦ Румянцево
   През последните години, от отделни хора или организации, са пускани множество сигнали до Министерство на Околната Среда и Водите (МОСВ)и/или до Басейновите Дирекции за подобни проблеми. В една част от случаите, след извършени проверки, са налагани нищожни глоби на собствениците (изразяващи се в печалбата от ВЕЦ за ден). Връчвани са им и задължителни предписания, които те не спазват, защото няма последващ контрол. В някои случаи няма никаква реакция от МОСВ и от Басейновите Дирекции изобщо. Но, при всички положения - със или без предписания -  положението по реката си остава непроменено при следващи посещения!
Каква е основната идея?
   За случаите на нарушаване на екологичните правила - да направим всичко възможно за спасяване на живота в реките, след като държавата не го прави. 
За целта е необходимо да се извършва постоянен обществен контрол върху работата на колкото може повече съоръжения, изградени с цел производство на ел.енергия, и въвеждане на резултатите от контрола в цялостна база данни, която непрекъснато се обновява и допълва. Във всеки един момент, ще може да се проследява назад във времето:
 1. Как е работило конкретното съоръжение?
 2. Какво е направено, за да работи както трябва?
 3. Как работи в момента?
По този начин събираната информация става достъпна за обществеността, за медиите, и за всички контролиращи органи на национално и Европейско ниво.
   Не по-малко важна цел е да покажем и добрите примери, при които всичко е наред. Като доказателство, че производството на енергия от водата, при спазване на екологичните норми, е възможно. Собствениците на ВЕЦ, спазващи екологичните правила, са сред най-заинтересованите всички останали също да ги спазват и колкото по-рано го осъзнаят - толкова по-добре. За съжаление, това са само единични случаи засега.


 Държим много ясно да заявим - НЕ СМЕ ПРОТИВ изграждането на водноелектрически централи.
 НО, докато повечето от тях работят по начин, който унищожава живота в реките -  ще правим всичко, което можем, нещата да се променят.
Кои сме НИЕ?
   НИЕ сме група организации, обединени с надеждата, че малкото живот, който все още е останал по реките у нас, МОЖЕ ДА БЪДЕ СПАСЕН:


Page last modified on 20.02.2023 21:38