DSCF6443 DSCF6447 DSCF6448 DSCF6450 DSCF6451 DSCF6453 DSCF6456 DSCF6457 DSCF6461 DSCF6462 DSCF6464 DSCF6466 DSCF6467 DSCF6468 DSCF6471 DSCF6473 DSCF6474 DSCF6475 DSCF6481 DSCF6482 DSCF6483 DSCF7280 DSCF7281

 Прикачени файлове: 
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 25 files15M19.04.2020 14:03
Doklad VEC Nesi.pdf 595K10.08.2017 11:00application/pdf
DSCF6443.jpg 342K10.08.2017 00:54image/jpeg
DSCF6447.jpg 398K10.08.2017 00:54image/jpeg
DSCF6448.jpg 393K10.08.2017 00:54image/jpeg
DSCF6450.jpg 330K10.08.2017 00:54image/jpeg
DSCF6451.jpg 381K10.08.2017 00:54image/jpeg
DSCF6453.jpg 359K10.08.2017 00:54image/jpeg
DSCF6456.jpg 296K10.08.2017 00:54image/jpeg
DSCF6457.jpg 343K10.08.2017 00:54image/jpeg
DSCF6461.jpg 262K10.08.2017 00:54image/jpeg
DSCF6462.jpg 322K10.08.2017 00:55image/jpeg
DSCF6464.jpg 214K10.08.2017 00:55image/jpeg
DSCF6466.jpg 268K10.08.2017 00:55image/jpeg
DSCF6467.jpg 256K10.08.2017 00:55image/jpeg
DSCF6468.jpg 279K10.08.2017 00:55image/jpeg
DSCF6471.jpg 317K10.08.2017 00:55image/jpeg
DSCF6473.jpg 347K10.08.2017 00:55image/jpeg
DSCF6474.jpg 330K10.08.2017 00:56image/jpeg
DSCF6475.jpg 315K10.08.2017 00:56image/jpeg
DSCF6481.jpg 317K10.08.2017 00:56image/jpeg
DSCF6482.jpg 226K10.08.2017 00:56image/jpeg
DSCF6483.jpg 289K10.08.2017 00:56image/jpeg
DSCF7280.jpg 3.7M19.04.2020 14:02image/jpeg
DSCF7281.jpg 3.4M19.04.2020 14:03image/jpeg
NPCB pismo.pdf 949K15.12.2017 13:57application/pdf

Информация и резултати от посещението:
 Това е първото ни посещение на това водохващане, попадащо изцяло на територията на Национален парк Централен Балкан по ЗЗТ
 и препокриваща се територия със ЗЗ Централен Балкан BG0000494 по директивата за хабитатите.
 Посещението, както е видно и от снимките, е при маловодие, като в момента на посещението, в реката по наша преценка, над 
 водохващането, течаха не повече от 60-70л/с, като съгласно ЗВ от една страна водохващането не трябва да работи в периоди на
 маловодие, от друга страна, то изобщо не би следвало да бъде изградено.
 Друго интересно нещо, което установихме е, че това водохващане напрактика е проектирано да взема всичката вода от реката, 
 особено в периодите на маловодие. При пристигането ни на водохващането установихме, че реката под водохващането е напълно суха,
 което е видно от редица снимки. На снимка DSCF6448.JPG се вижда баража, като след преглед на всичките снимки се установява липсата
 и на какъвто и да било рибен проход. След като заходихме към вдохващането видяхме, как езерото явно започна да прелива DSCF6471.JPG
 (за сравнение снимка DSCF6448.JPG). Явно централата е работила и след което е спряла работа, езерото се е напълнило отново и прелива през преливника на баража.

 Обаче имаше слънчев панел и е възможно да има поставена камера някъде и да сме били видени при посещението !!!

 Рибен проход разбира се няма!

 Основният извод обаче е, че тази река тече със собствен режим в зависимост от работата на централата, което е пагубно за животинския
 свят в реката. Напрактика във водата не бяха установени нито риби, нито бентосни организими, камъните изглеждаха стерилни, нещо характерно
 за места, където има честа смяна на течаща вода и суша. А отчитайки факта, че това е южен и стръмен склон на Стара планина, където вода по това време
 на годината трудно се намира, всички съседни дерета бяха пресъхнали и считаме пресушаването на реката за пагубно за животинския свят и около нея.

 Третото нещо, но не на последно място, което установихме е, че в случая и дума не може да става за използването на старо водохващане от СОЦ-а.
 В това водохващане е вложено голямо количество нов бетон, извършена е пълна реконструкция на предполагаемото старо водохващане, като е интересно, че
 самото водохващане се състои от две водовземни съоръжения от алпийски тип, които пълнят разположен под тях басейн с преливник. Напрактика водохващането
 е изградено така, че да взема всички води на река Стряма. 
 Още повече, голяма част от строителните дейностите са се случвали съвсем скоро и то очевидно с голям замах, тъй като цялото корито на реката, в зоната на
 водохващането е тотално модифицирано. Впечатление правят и множеството кофражни дъски и укрепителни елементи, които са захвърлени на различни места в руслото
 на реката. 
 Напорния тръбопровод в зоната на водохващането е от закрит тип, като дейностите по заравяне на напорния тръбопровод са протекли в дните преди посещението,
 нещо ясно видимо от приложените снимки. 

 Интересно дали всички строителни дейности са съгласувани с Дирекция НП Централен Балкан и плановете за управление ?

 Видео 1:

 

 Видео 2:

 

 Видео 3:

 


Page last modified on 11.08.2017 10:02