Cтатус, информация и снимки от дата: 2016-06-24
Cтатус, информация и снимки от дата: 2015-09-27
 ВЕЦ "Пастра" е изградена през 1925г. от българското акционерно дружество "Гранитоид" като 
 първо стъпало от водно-електрическата група "Рила".
 Участъкът между водохващането и с. Пастра попадада в защитени зони от мрежата Натура 2000, както следва:
 ЗЗ „Рилски манастир” BG0000496 - по директивата за опазване на хабитати.
 ЗЗ „Рилски манастир” BG0000496 - по директивата за опазване на птици.

 Водохващнето е част от каскадата "Рила": ПАВЕЦ Калин - ВЕЦ Каменица - ВЕЦ Пастра - ВЕЦ Рила,
 изградена в периода 1924-1953г. 
 Водата от водохващането на Рилска река се отклонява по закрит бетониран канал, който се движи 
 успоредно на пътя за Рилския манастир. 

 Име ВЕЦ: ВЕЦ Пастра 
 Титуляр: НЕК ЕАД, П"Язовири и каскади" 
 Воден обект: р.Рилска 
 Поречие: Струма 
 Населено място: с. Пастра 
 Вец - община: Благоевград 
 Вец - населено място (в близост): с. Пастра 
 Мощност (KW) по БД: 5520kW
 Кота водохващане (м):  
 Координати водохващане (decimal): 42.125272,23.258999 ; 42.124888,23.242017 ; 42.125581,23.250550
 Мин. водно количество след водохващането (л/сек):  
 Наличие на рибен проход: f 
 Тип на рибен проход:  

 Прикачени файлове:
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 0 files


Page last modified on 25.06.2016 17:37