Cтатус, информация и снимки от дата: 2017-07-29
Cтатус, информация и снимки от дата: 2016-07-30
Cтатус, информация и снимки от дата: 2015-09-19
 Водовземното съоръжение е перфектно. Обаче каналът за ВЕЦ препятства достъпа на животни
 до реката. Оплакването е от местните хора. Преди каналът е бил малък за напояване
 и лесно е бил преминаван от добитък. Сега това е невъзможно. Поначало и в разрешителните
 има много проблеми. 

В момента каналът е опасен и за хората, понеже е открит, с незащитени откоси

 Режим на водоползване - 24 часа в денонощитео,извън напоителния сезон/октомври-май/;през
 напоителния сезон/юни-септември/ да се осъществява водовземане при наличие на свободни
 от напояване водни количество

 Име ВЕЦ: МВЕЦ Ленища
 Титуляр: ВЕЦ Ленища ООД 
 Воден обект: р.Белишка 
 Поречие: Места 
 Населено място: гр.Белица 
 Вец - община: Белица 
 Вец - населено място (в близост): Белица 
 Мощност (KW) по БД: 265 
 Кота водохващане (м): 875 
 Координати водохващане (decimal):  41.962777, 23.539999
 Мин. водно количество след водохващането (л/сек):  150
 Наличие на рибен проход: f 
 Тип на рибен проход:  

 Прикачени файлове:
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 0 files


Page last modified on 31.07.2017 19:54